Regulamin konkursu „RENAULT. PASSION FOR DESIGN & INNOVATION”

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs „RENAULT. PASSION FOR DESIGN & INNOVATION” jest organizowany przez Renault Polska Sp.  z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa  w Warszawie , XIII Wydział KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000121892, nr NIP 5260205983, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany dla wszystkich, w szczególności młodych projektantów, studentów kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, a także ludzi zainteresowanych piękną formą i projektowaniem przyszłości. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pojedyncze osoby. Niniejszy regulamin Konkursu (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę organizowania Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz dokonanie rejestracji w serwisie www.renaultpassion.pl poprzez wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego na podstronie www.renaultpassion.pl oraz wysłanie projektu wnętrza SUV-a Renault klasy wyższej – następnej generacji Koleosa. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 4. Uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt wnętrza następnej generacji Koleosa.
 5. Uczestnik Konkursu w celu wzięcia w nim udziału musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez Organizatora dla celów niniejszego Konkursu oraz w celach marketingowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla organizacji Konkursu i wyłonienia Zwycięzców. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania.

§ 3 Wymagania wobec Uczestników

 1. Konkurs rozpoczyna od dnia 26 kwietnia 2017 roku i trwa do dnia 6 października 2017 roku.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie do dnia 26 czerwca 2017 r. następujących warunków:
  a) wysłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §2 ust. 3,
  b) wysłanie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego projektu wnętrza następnej generacji Koleosa
 3. W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) numer telefonu kontaktowego,
  c) adres e-mail,
  d) notka biograficzna (sugerowana dł. tekstu do 300 znaków),
  e) opis projektu (sugerowana dł. tekstu do 800 znaków).
 4. Projekt ma być wizualizacją graficzną koncepcji wnętrza SUV-a Renault klasy wyższej – następnej generacji Koleosa (zwanego dalej „Projektem”), na bazie obecnego modelu. Prezentacja projektu musi zawierać następujące elementy:
  – wnętrze samochodu: rzut z boku, z góry i widok w perspektywie;
  – deska rozdzielcza;
  – panele drzwi;
  – konsola centralna (jeśli dotyczy);
  – przednie siedzenia/e;
  – HMI (ang. Human-Machine Interface, panel/ekran sterowniczy);
  – mood boardy;
  – propozycje kolorów i materiałów;
  – elementy opisowe projektu.
 5. Uczestnik musi być autorem Projektu i posiadać do projektu pełnię praw autorskich osobistych.
 6. Projekt powinien składać się z od 2 do 5 stron w formacie PDF, o wielkości max 30 MB.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszenia Uczestnika,
  w szczególności w przypadku:
  a) zawarcia w  formularzu zgłoszeniowym  wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
  b) zawarcia w formularzu zgłoszeniowym danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub Regulaminem Konkursu;
  c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z Konkursem, w tym
  w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw pokrewnych;
  d) zawarcia w formularzu zgłoszeniowym treści reklamowych dotyczących innych podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora;
  e) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Projektu i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

§4 Prawa autorskie

 1. Z chwilą przesłania Projektu do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszalnej, nieodpłatnej, licencji na posługiwanie się Projektem w nieograniczonej ilości egzemplarzy (zwana dalej „Licencją”). Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji Projektu.
 2. Licencja udzielana jest Organizatorowi na następujących polach eksploatacji:
  a) rozpowszechnianie Projektu, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań, poprzez ich publiczne udostępnianie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie za pośrednictwem:
  i. łącz telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet i telewizyjnego, zarówno drogą kablową, jak i satelitarną, także w taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp
  w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
  ii. za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych;
  iii. utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym techniką drukarską.
 3. Z chwilą wypłaty nagród Uczestnicy Projektów nagrodzonych przenoszą na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe w następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym techniką drukarską;
  b) w zakresie rozpowszechniania Projektu, na zasadach i polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2.

§ 5 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród

 1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) składającą się z  przedstawicieli Organizatora oraz Dyrektora Designu Wewnętrznego Grupy Renault.
 2. W Konkursie spośród wszystkich Uczestników wybranych zostanie 5 finalistów, spośród których wyłonieni zostaną Zwycięzcy. Komisja wybierze 4 (czterech) finalistów w terminie do dnia 11 września 2017 r., zaś internauci w głosowaniu wybiorą 1 (jednego) finalistę. Głosowanie internautów odbędzie się od dnia 14 września 2017 r. do dnia 21 września 2017 r.
 3. Internauci za pomocą głosowania na stronie Konkursu mogą wybrać jednego finalistę. Przyznają oni swój głos wybranemu Projektowi spośród przedstawionych na stronie Konkursu poprzez kliknięcie przycisku „Głosuję” pod wybranym Projektem. Uczestnik, który zyska największą liczbę głosów zostanie finalistą konkursu. Z głosowania są wyłączone cztery Projekty finałowe wybrane przez Komisję Konkursową.
 4. Informacja o wyborze finalistów będzie zamieszczona na stronie internetowej  www.renaultpassion.pl.
 5. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi 6 października 2017 r. podczas INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN EXHIBITION w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie. Wszyscy finaliści zobowiązani są do uczestnictwa w ceremonii rozdania nagród. Organizator nie zwraca kosztów związanych z podróżą i pobytem.
 6. Dyrektor Designu Wewnętrznego Grupy Renault wybierze zwycięski Projekt – pierwsze miejsce, a Komisja Konkursowa wybierze Projekty, które zajęły pozostałe miejsca.
 7. W Konkursie nagrodzonych zostanie 3 (słownie: trzech) Uczestników spośród finalistów, których Projekty zostaną uznane za najlepsze.
 8. Dla Zwycięzców Konkursu przewidziane zostały następujące nagrody:
  a) za 1 miejsce: wyjazd do Paryża z osobą towarzyszącą i wizyta w Dyrekcji Designu Renault – o wartości 15.000 zł oraz prawo nieodpłatnego korzystania z Nowego Renault Koleos przez okres 2 tygodni;
  b) za 2 miejsce: 5.000 zł oraz prawo nieodpłatnego korzystania z Nowego Renault Koleos przez okres jednego tygodnia;
  c) za 3 miejsce: 2.000 zł oraz prawo nieodpłatnego korzystania z Nowego Renault Koleos przez okres jednego weekendu.
 9. Przekazanie nagród pieniężnych  nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło ogłoszenie wyników Konkursu. Pozostałe nagrody zostaną przekazane w indywidualnie w ustalonych przez Organizatora i Zwycięzców terminach, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.
 10. Nagrody niepieniężne nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
 11. Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11% wartości nagrody, o której mowa w niniejszym paragrafie, która to kwota stanowi wartość należnego podatku od wygranych w konkursach i w związku z tym zostanie w całości przekazana właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 12 poniżej.
 12. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Organizator, jako płatnik powyższego podatku, przed wydaniem Zwycięzcom nagród odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego należnego z tytułu wydanych nagród.
 13. Nagrody pieniężne, z zastrzeżeniem ust.11, zostaną wypłacone na wskazane przez Zwycięzców Konkursu rachunki bankowe.

§ 6 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza zgłoszeniowego, z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu działania siły wyższej, niezawinionego przez Organizatora braku połączenia internetowego lub nieprawidłowości w łączeniu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Wszelką odpowiedzialność z wymienionych wyżej tytułów, w szczególności w przypadku naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej ponosi Uczestnik.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu błędów w rachunku bankowym Uczestnika lub niewskazanie przez Uczestnika rachunku bankowego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.renaultpassion.pl
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora Projektów w jakikolwiek sposób.
 3. Reklamacje Uczestników związane z konkursem muszą być składane na piśmie i przesyłane listem poleconym na adres Organizatora w każdym czasie w trakcie trwania Konkursu oraz w ciągu 10 dni od dnia wyłonienia Zwycięzców. Reklamacje  powinny zawierać dane Uczestnika oraz powody reklamacji, a także być opatrzone dopiskiem na kopercie: „Konkurs Renault. Passion for Design & Innovation  – reklamacja”.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, przez trzyosobową komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 5. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Uczestnik ma też prawo dochodzenia swych roszczeń bezpośrednio na drodze sądowej, bez konieczności inicjowania wcześniej postępowania reklamacyjnego w trybie przewidzianym niniejszym regulaminem.