ZMIANA
Regulaminu  konkursu „RENAULT. PASSION FOR DESIGN & INNOVATION”

  1. Konkurs „RENAULT. PASSION FOR DESIGN & INNOVATION” jest organizowany przez Renault Polska Sp.  z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa  w Warszawie, XIII Wydział KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000121892, nr NIP 5260205983, zwaną dalej „Organizatorem”.
  2. Organizator wprowadza następującą zmianę w regulaminie Konkursu:
  3. W  pkt 2 § 3 Regulaminu  Konkursu zmianie ulega termin spełnienia warunków, tj.:
    a) wysłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §2 ust. 3
    b) wysłanie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego projektu wnętrza następnej generacji Koleosa
    z  dnia 26 czerwca 2017 r.  na dzień  31 lipca 2017 r.
  4. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.