Regulamin konkursu „RENAULT. PASSION FOR DESIGN & INNOVATION”

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs „RENAULT. PASSION FOR DESIGN & INNOVATION” jest organizowany przez Renault Polska Sp.  z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000121892, nr NIP 526-020-59-83, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany dla wszystkich, w szczególności młodych projektantów, studentów architektury, grafiki,  a także ludzi zainteresowanych piękną formą i projektowaniem przyszłości.
 3. Niniejszy regulamin Konkursu (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę organizowania Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz dokonanie rejestracji w serwisie www.renaultpassion.pl poprzez wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego na podstronie www.renaultpassion.pl oraz wysłanie projektu samochodu autonomicznego. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 4. Uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt samochodu autonomicznego.
 5. Uczestnik Konkursu w celu wzięcia w nim udziału musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych . Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez Organizatora dla celów niniejszego Konkursu, oraz w celach marketingowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla organizacji Konkursu i wyłonienia Zwycięzców. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania.

§ 3 Wymagania wobec Uczestników

 1. Konkurs rozpoczyna od dnia 26 kwietnia 2016 roku i trwa do dnia 7 września 2016 roku.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie do dnia 31 maja 2016 r. następujących warunków:
  a. posiadanie prawa jazdy kat. B,
  b. wysłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §2 ust.3,
  c. wysłanie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego projektu samochodu autonomicznego.
 3. W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane:
  a. imię i nazwisko,
  b. numer telefonu kontaktowego,
  c. adres e-mail,
  d. notka biograficzna (max 300 znaków),
  e. opis projektu (max 800 znaków).
 4. Projekt samochodu autonomicznego oznacza wizualizację graficzną modelu samochodu autonomicznego, czyli auta samosterowalnego, nazywanego też „autem bez kierowcy” (zwanego dalej „Projektem”). Projekt musi zawierać:
  a. zwierać rzuty samochodu z przodu, z tyłu,  z boku, ¾ z przodu;
  b. widok wnętrza samochodu, w szczególności deski rozdzielczej i konsoli środkowej;
  c. elementy opisowe projektu.
 5. Uczestnik musi być autorem Projektu i posiadać do projektu pełnię praw autorskich.
 6. Projekt powinien składać się z od 2 do 5 stron w formacie PDF, o wielkości max 30 MB.

§4 Prawa autorskie

 1. Z chwilą przesłania Projektu  do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszalnej, nieodpłatnej, licencji na posługiwanie się Projektem  w nieograniczonej ilości egzemplarzy ( zwana dalej „Licencją”). Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji Projektu.
 2. Licencja udzielana jest Organizatorowi na następujących polach eksploatacji:
  a. rozpowszechnianie Projektu, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań, poprzez ich publiczne udostępnianie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie za pośrednictwem:
  i. łącz telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet i telewizyjnego, zarówno drogą kablową, jak i satelitarną, także w taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
  ii. za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych;
  iii. utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym techniką drukarską.
 3. Z chwilą wypłaty nagród Uczestnicy Projektów nagrodzonych przenoszą na rzecz Organizatora
  autorskie prawa majątkowe w następujących polach eksploatacji:
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym techniką drukarską;
  b. w zakresie rozpowszechniania Projektu, na zasadach i polach eksploatacji, o których mowa w ust.2.

§ 5 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród

 1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) składającą się z  przedstawicieli Organizatora oraz  Dyrektora Designu Zewnętrznego Renault na świat.
 2. W Konkursie spośród wszystkich Uczestników wybranych zostanie 5 finalistów, spośród których wyłonieni zostaną Zwycięzcy. Komisja wybierze 4 (czterech) finalistów w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r., zaś internauci w głosowaniu wybiorą 1 (jednego) finalistę. Głosowanie internautów odbędzie się od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r.
 3. Internauci za pomocą głosowania na stronie Konkursu mogą wybrać jednego finalistę. Przyznają oni swój głos wybranemu Projektowi spośród przedstawionych na stronie Konkursu poprzez kliknięcie przycisku „Głosuję” pod wybranym Projektem.  Uczestnik, który zyska największą liczbę głosów zostanie finalistą konkursu.  Z głosowania są wyłączone cztery Projekty finałowe wybrane przez Komisję Konkursową.
 4. Informacja o wyborze finalistów będzie zamieszczona na stronie internetowej  www.renaultpassion.pl.
 5. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi 7 września 2016 r. podczas WAWA DESIGN FESTIVAL w Soho Factory. Wszyscy finaliści zobowiązani są do uczestnictwa w ceremonii rozdania nagród. Organizator nie zwraca kosztów związanych z podróżą i pobytem.
 6. Dyrektor Designu Zewnętrznego Renault na świat wybierze zwycięski Projekt – pierwsze miejsce, a Komisja Konkursowa wybierze Projekty, które zajęły pozostałe miejsca.
 7. W Konkursie nagrodzonych zostanie 3 (słownie: trzech) Uczestników, których Projekty zostaną uznane za najlepsze.
 8. Dla Zwycięzców Konkursu przewidziane zostały następujące nagrody:
  a. za 1 miejsce: 10.000 zł oraz prawo nieodpłatnego korzystania z Renault Espace lub Renault Talisman przez okres 2 tygodni;
  b. za 2 miejsce: 5.000 zł oraz prawo nieodpłatnego korzystania z Renault Espace lub Renault Talisman przez okres jednego tygodnia;
  c. za 3 miejsce: 2.000 zł oraz prawo nieodpłatnego korzystania z Renault Megane GT przez okres 1 weekendu
 9. Przekazanie nagród pieniężnych  nastąpi w terminie  30 dni od dnia, w którym nastąpiło wyłonienie Zwycięzców Konkursu (tj. 7 września 2016). Pozostałe nagrody zostaną przekazane w indywidualnie ustalonych przez Organizatora i Zwycięzców terminach.
 10. Nagrody niepieniężne nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
 11. Zwycięzcom Konkursu, zostaną przyznana dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11% wartości nagrody, o której mowa w niniejszym paragrafie, która to kwota stanowi wartość należnego podatku od wygranych w konkursach i w związku z tym zostanie w całości przekazana właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku.
 12. Nagrody, z chwilą ich przekazania, podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 13. Nagrody, z zastrzeżeniem ust.11, zostaną wypłacone na wskazane przez Zwycięzców Konkursu rachunki bankowe.

§ 6 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.renaultpassion.pl
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora Projektów w jakikolwiek sposób.
 3. Reklamacje Uczestników związane z konkursem muszą być składane na piśmie i przesyłane listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacje  powinny zawierać dane Uczestnika oraz powody reklamacji a także być opatrzone dopiskiem na kopercie: „Konkurs Renault. Passion for Design & Innovation  – reklamacja”.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, przez trzyosobową komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. Decyzje komisji w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uzupełnienia warunków regulaminu, a także do zmiany terminów, przerwania lub odwołania konkursu. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej konkursu www.renaultpassion.pl.